I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu Internetowego www.elementoys.pl przez „Elemento” Bartosz Mych z siedzibą przy ulicy Wieniawskiego 12/26, 43-100 Tychy (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
  1. pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@elementoys.pl,
  2. telefon pod numerem 602 597 037;
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.elementoys.pl, w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Sprzedawca – Bartosz Mych prowadzący działalność gospodarczą jako firma „Elemento” Bartosz Mych w Tychach, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Wieniawskiego 12/26, 43-100 Tychy, NIP: 6462525378, REGON: 367053704;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – strona internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem www.elementoys.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 oraz zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich, jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Umowa
  1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
  2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;
  3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. telefonicznie – wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, podając dane Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;
  2. poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, zawierającej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;
  3. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. gotówka przy odbiorze osobistym – płatność następuje w punkcie odbioru osobistego ustalonym ze Sprzedawcą;
  2. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
 3. Koszt wysyłki w przypadku zamówienia jednej sztuki dowolnego Towaru oferowanego przez Sprzedawcę wynosi 15 złotych. W przypadku zamówienia co najmniej dwóch sztuk Towaru, wysyłka jest bezpłatna.
 4. Sprzedawca w momencie złożenia Zamówienia informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VII. Odbiór towaru

 1. Zamówiony Towar Klient może odebrać w punkcie odbioru osobistego. Umiejscowienie tego punktu oraz data i godzina odbioru ustalane są na etapie składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy polegającej na wysyłce, Zamówienie musi zostać wcześniej opłacone. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i realizowana jest po zaksięgowaniu kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia na koncie Sprzedawcy.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres „Elemento” Bartosz Mych, ul. Wieniawskiego 12/26, 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@elementoys.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

IX. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca Towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Towaru, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami przez cały okres przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 5. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 6. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.
 7. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług księgowych, informatycznych i transportowych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
 8. Dane przetwarzane będą do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 9. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy winny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego ich załatwienia podlegają one kognicji sądów polskich, właściwych miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskiego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.